سایت تفریحی خبری و مد لباس روز دنیا

متن عاشقانه

متن های کوتاه عاشقانه

سلام..
رفيقِ با وفاي مڹ…
سخاوتت را دوست دارم…
مثڸ آفتاب مي ماني،
گرمي،
مهرباني،
با گذشتي…
دور ايستاده اي،
امّا محبتت گرمم مي ڪند…
از اينجا ڪه مڹ”قنوت”بسته ام
تا آنجا ڪه تو به مهرباني “قيام” ڪرده اي
يڪ “سلام” فاصله است…
سلام مي ڪنم و
سلامتي و سربلندي برايت مي طلبم
و سايہ خشنودي خدا…
تو هم برايم دعا ڪڹ،
ڪه دلماڹ هردو
نيازمند اجابت هاي قشنگ خداست…
حالا به زندگي لبخند بزڹ،
رفيق بي رياي مڹ…

متن های کوتاه عاشقانه

بی تو دلم می‌گیرد
و با خودم می‌گویم
کاش آن یک بار که دیدمت
گفته بودم
که بی تو گاه دلم می‌گیرد
که بی تو گاه زندگی سخت می‌شود
که بی تو گاه هوای بودنت دیوانه‌ام می‌کند
اما نمی‌گفتم
که این «گاه» ها
گهگاه
تمامِ روز و شب من می‌شوند
آن وقت بغض راه گلویم را می‌گیرد
درست مثل همین روزها

متن های کوتاه عاشقانه

ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﮐﺠﺎﯾﯽ،
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺭﺳﯿﺪﯼ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪﯼ،
ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻓﻘﻂ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ …
ﯾﺎﺩ ﻗﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺍﺩﯼ ﻧﺒﺎﺵ،
ﺗﻮ ﺗﻼﺷﺘﻮ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﻣﺎ ﻧﺸﺪ …
ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻧﺪﻩ
ﻫﺮ ﭼﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﺠﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﯼ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﻭ ﺑﮕﻮ ﮐﻢ ﻧﺬﺍﺷﺘﻢ ﺍﻣﺎ … ﻧﺸﺪ
ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ …
ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ …
ﺍﺯ ﻃﻠﻮﻉ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﻭﺍﺯ ﻗﻤﺮﯼ ﻫﺎ … ﺍﺯ ﺑﺎﺩ … ﺑﺎﺭﺍﻥ …ﺍﺯ ﻫﻤﻪ …

متن های کوتاه عاشقانه

عشق ، عشق مي آفريند . عشق ، زندگي مي بخشد . زندگي ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره مي آفريند . دلشوره ، جرات مي بخشد . جرات ، اعتماد مي آورد . اعتماد ، اميد مي آفريند . اميد ، زندگي مي بخشد . زندگي ، عشق به همراه دارد . عشق ، عشق مي آفريند . مارکوس بيکل

متن های کوتاه عاشقانه

متن های کوتاه عاشقانه

متن های کوتاه عاشقانه

متن غمگین عاشقانه

عجیب است، اما

هر چه بیشتر در دنیا میگردی

و زندگی را بهتر تجربه میکنی

میبینی که ما به شادی، زودتر از ناراحتی عادت میکنیم

طعم شیرین شربت به سرعت ناپدید میشود

و تلخی دارو، مدتها بر زبان باقی میماند

گویی که شیرینی و شادی، طعمی آشنا و تکراری است

اما تلخی و غم، هر مرتبه به تازگی نخستین بار، ما را شگفت زده میکند…

متن غمگین عاشقانه

مرا آرام بخوانید…..
تمام نوشته هایم از خـــــــســــــــتــــــــگـــــــی درد میکند. . .
تنهایـــــــــی
شاهکاری میسازد به نامِ دیوانــــــــــگی …!
و من این شاهکــــارِ را به قیمتِ همهٔ فصلهایِ قشنگِ زندگیم خرید ام…
تو هر چه میخواهـــــــــی مـــــــرا بخوان….
دیوانـــــه ، خودخــــواه ، بی_احساس ….
نمیــــفروشــــــــم تنهایی ام را…!!!
این روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند؛
اما . . .
من جلوی دهانش را می گیرم،
این روزها مـــــــن . . .
خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا،
خط خطی نشود . . .

متن غمگین عاشقانه

ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ :
.
ﺍﻭﻣﺪﻥ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺑﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ …
.
ﯾﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﻓﺮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯿـــــــــــــﺖ
ﯾﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﯿـــــــــــــﺖ
این دو متنه کوتاه ارزشه خوندن داره !!!
از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را تغییر میدهم،
چرا که کفش پوشیدن راحتتر از فرش کردن دنیاست.

عشق انسان را داغ میکند و دوست داشتن انسان را پخته میکند!
هرداغی روزی سرد میشود ولی هیچ پخته ای دیگرخام نمیشود….

متن غمگین عاشقانه

بــه سلــامتــی تمـــام لحظــاتـــ شیــریـــن زندگیمــــون

کــه تـــا اومـدیـــم لــذتشـــو ببــریـــم

یــا زود تمـــوم شــد یـــا سـریـــع واسمـــون تلخــش کــــردن ..

متن غمگین عاشقانه

ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﻣﺸﺖ ﮐﺮﺩ ﺟﻠﻮﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﺍﮔﻪ ﺑﮕﯽ گل ﮐﺪﻭﻣﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻢ …!!!
ﭼﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ …
ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﻣﻮ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮﺩ …
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩﻧﺶ ﻣﺤﮑﻢ ﺯﺩﻡ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﭼﭙﺶ !!!
ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﮔﻠﻪ …!!!
ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ …
گل بود،،،،،
ﺍﺷﮑﺎﻡ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻡ …
ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻧﺒﻮﺩ،ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺍﺷﮑﺎﻣﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩ …
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ تو ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻫﻢ گل بود!!!!!!
آنکه تو را میخواهد!!!!
به هر بهانه ای میماند!!!!!!

* زنده ياد حسين پناهی*

متن غمگین عاشقانه

متن غمگین عاشقانه

متن غمگین عاشقانه

 

متن زیبای عاشقانه

. این نوشته رو خیلی دوست دارم

میان آرزوی تو و معجزه خداوند، دیواری است به نام اعتماد.
پس اگر دوست داری به آرزویت برسی با تمام وجود به او اعتماد کن.
هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست
زیرا به مهربانی مادرش ایمان دارد.
ایکاش ایمانی از جنس کودکانه داشته باشیم به خدا…

متن زیبای عاشقانه

روزگار “دو چيز با ارزشو” از ما می گيره :

“دوستهای خوب”
و
“روزهای خوب”

ولي هيچ وقت
نميتونه “يه چيزو” از ما بگيره …

“روزهای خوبی ” که با “دوستهای خوب” گذشت … !!!
تقديم به تمام دوستای خوب…

متن زیبای عاشقانه

کار دیگری نداریم

من و خورشید

برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح!

متن زیبای عاشقانه

.چه زیبا گفت حضرت مولانا؛

«دنیا همه هیچ…»

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ
دانی که پس از عمر چه ماند باقی؟
مهر است و محبت است و باقی همه هیچ…

متن زیبای عاشقانه

بگذار هر چه نمی خواهند

بگوئیم

بگذار هر چه نمی خواهیم

بگویند

باران که بیاید

از دست چترها

کاری بر نمی آید

ما اتفاقی هستیم

که افتاده ایم.

“نصرت رحمانی”

متن زیبای عاشقانه

تا ماه شب افروزم پشت این پرده ها نهان است
باران دیده ام، همدم شبم یارِ آنچنان است
جان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر برنگردد
ماهم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است

ای باران ای باران از غصه ام آگاهی
بزن نم به خاکش ز اشکم نپرسد چرا تنهایی
بگو به خاکم نشینه ماهی میباری بر مزارش خوش به حالت که بارانی
از قطره ات چون شکفد به خاکش سبزه همی
بوی ماهم کشان ابرِ خاکش، ابرِ باران

#افشین_یداللهی

متن زیبای عاشقانه

ساعت ها که برایت شعر می خوانم

و تو لبخند می زنی

و این قصه هر شب تکرار می شود….

یادت باشد

که خیالت را

هیچ وقت نمیتوانی از من پس بگیری

متن زیبای عاشقانه

متن زیبای عاشقانه

 

متن زیبای غمگین

چه زیبا میگوید نلسون ماندلا:
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟!

“ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ” ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛
ﭼﻮﻥ ﻣﻔﯿﺪﯼ
“ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ” ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯽ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻬﻢ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ. ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪﯼ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ.
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺁﻣﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ “ﺧﻮﺩ ﻭﺍقعی من” ﻫﺴﺘﻨﺪ…

به کسی که دوستش داری “”دلبسته”” باش نه وابسته…!

متن زیبای غمگین

اينجا زمين است…
عصر آدمهاي بي احساس…
جايي كه طبيب مريضش را به اندازه ى پولش درمان مى کند…
آدمهايى که خدا خدا مى گويند ولى دلشان با خدا نيست..
مردمى که ميزان احترام را با مدل ماشين تعيين ميکنند..
عصر آدمهايي که نگاه هرزه شان چادر که هيچ ,کفن را هم ميدرد….
اینجا افتاب مرده است !!!!
هواکه سردشد, یادت باشد دستانت را ها کنی…
اینجا هیچ دست گرمی ,دستانت را لمس نخواهد …ཞ

متن زیبای غمگین

با احتیـــــاط بخـــوانید …

.

.

.

این شعـــر لغزنده ست

بسکه شاعر سطر به سطر بارید و نوشت

متن زیبای غمگین

ﺷﻌﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﮕﺮ
ﻣﮑﺜﻰ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﺩﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﯾﺨﺘﮕﯽ ﺭﻭﺯ ﺍﺛﺎﺙﮐﺸﯽ
ﺍﺯ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﮐﻤﻪﯼ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ

متن زیبای غمگین

چرا هیچ‌کس به ما نگفته است که زمین
مدام چیزی را از ما پس می‌گیرد
و ما فکر می‌کنیم که زمان می‌گذرد
شاید زمین، آن سیاره‌ای نیست که ما در آن باید می‌زیستیم
و از این رو، چیزی در ما همیشه پنهان می‌ماند
و به این زندگی برنمی‌گردد .
از دست‌هایمان بیرون رفته‌ایم
از چشم‌هایمان
و همه‌چیزِ این خاک را کاویده‌ایم :
ــ ما به‌همراه آب و باد و خاک و آتش
تبعید این سیاره شده‌ایم
و این‌جا
زیباترین جا
برای تنهایی‌ست .
کسی در من همه‌چیز را خواب می‌بیند

#شهرام_شیدایی

متن زیبای غمگین

‎ با حیا بودم ولی با دیدنش فهمیده ام
آب گاهی مومنین را هم شناگر می کند… ‎

متن زیبای غمگین

متن زیبای غمگین

 

 

متن غمگین زیبا

میدونی
عشق همونه که
بدونی تو رو واسه خودت میخواد…
نتونه یه ساعت ازت بی خبر باشه…
بدونی تو بدترین شرایط هم باهاته و
تنهات نمیذاره…
عشق همونه که میگه:
یا راهی پیدا میکنیم…
یا راهی میسازیم….️

متن غمگین زیبا

میبینی ” پاییز ” را ؟؟؟!!!
چقدر عجول است برای آمدن …
انگار خودش هم می داند خاطرخواه، زیاد دارد؛
انگار میداند خیلی ها دلشان گیر آمدنش است.
اما ناز نمی کند؛ باجی هم به تابستان و شهریورش نمی دهد.
میخواهد بیاید تا دوباره عاشقی را یاد عاشقان دل مرده بدهد.
می خواهد یادشان بدهد هنوز می شود عاشق بود، عاشق شد و عاشق ماند.
می خواهد بنوازد “عاشقی به شرط باران” را …

متن غمگین زیبا

مادرم موهای بلندی داشت
هر روز پشت پنجره می نشست
موهایش را می بافت
شعر می خواند
و منتظر پدر می ماند
پدر که می آمد
تلویزیون را روشن می کرد
از شیب تورم بالا میرفت، زمین می خورد
و باز سعی میکرد جوابی برای ۵+۱ بیابد
کشتگان عراق و سوریه را دفن می کرد
و از مادر سراغ شام را می گرفت
و مادر پرهایش را پشت پنجره جا می گذاشت
گل های دامنش در آشپزخانه می پژمرد
و چشم هایش پیاز خرد می کرد
پشت پنجره نشسته ام
موهایم را می بافم
و به این فکر می کنم که
دختران نباید موهای بلند داشته باشند
سیمین_صفادل

متن غمگین زیبا

چارلى چاپلین: پس از كلى فقر، به ثروت و شهرت رسيدم.
آموخته ام كه با پول… ميتوان ساعت خريد، ولى زمان نه… ميتوان مقام خريد، ولى احترام نه… ميتوان كتاب خريد، ولى دانش نه… ميتوان دارو خريد ولى سلامتى نه، ميتوان رختخواب خريد، ولى خواب راحت نه …

ارزش ادمها به دارايى انها نيست به معرفت انهاست

متن غمگین زیبا

از خوشی های روزگار
همین بس که آدمیزاد به همه چیز عادت می کند..
به رفتن..
به ماندن…
به داشتن ِ کسی و بعد به نداشتن ش…
به بودن… به نبودن…
به عشق، به بی عشقی…
به حرف زدن… به سکوت… به دل بستن… به دل کندن…
به صندلی خالی… به حضور تازه وارد… به جای خالی اش حتی…
به خندیدن… به گریستن… به استرس… به آرامش…
به بیکاری… به کار مدام…
به دلی که دیگر تنگ نمی شود… به قلبی که دیگر برای کسی نمی تپد…
به زندگی ای که میگذرد… خوب یا بد…
قبل از اینکه قدم از قدم برداری، یادت باشد
که به همه چیز این زندگی عادت می کنی… باور کن…

متن غمگین زیبا

متن غمگین زیبا

 

متن غمگین کوتاه

به جای دسته گلی که فردا بر قبرم نثار میکنی. امروز با شاخه گلی کوچک یادم کن. به جای سیل اشکی که فردا بر مزارم میریزی. امروز با تبسمی شادم کن.به جای آن متن های تسلیت گونه که فردا در روزنامه ها برایم می نویسی. امروز با پیام کوچکی خوشحالم کن. من امروز به تو نیاز دارم نه فردا…………………..

متن غمگین کوتاه

“زن بودن”
هر تکه از وجودت رو پیش مردی جا گذاشتن نیست
برای یک مرد، با تمام وجود بودنه…

و” مرد بودن ”
اثبات مردانگیت به تمام زنان عالم نیست
برای یک زن، کامل بودنه …

متن غمگین کوتاه

ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺩﻝ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﯿﺼﺪﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺭﺍ ﻧﺸﮑﻨﯿﺪ
ﺍﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ
ﻧـــﺪﺍﺭﻧﺪ …
” ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ ”

متن غمگین کوتاه

از عقابی پرسیدند:
آیا ترس به زمین افتادن را نداری؟
عقاب لبخند زد و گفت :
من انسان نیستم که با کمی به بلندی رفتن تکبر کنم!
من در اوج بلندی ،نگاهم همیشه به زمین است…

متن غمگین کوتاه

ميگويي باران دوست دارم
اما وقتي باران ميبارد چتر به دست ميگيري
ميگويي آفتاب را دوست دارم
اما زير نور خورشيد به دنبال سايه ميگردي
ميگويي باد را دوست دارم
اما وقتي باد ميوزد پنجره را ميبندي

حالا درياب وحشت مرا وقتي ميگويي دوستت دارم…

شل سیلور استاین

متن غمگین کوتاه

تکرار مسواک زدن در همه شبها ، دندانها را سفید میکند،و تکرار خاطرات در همه شبها ، موها را….. ﮔـــﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ ﺗﻠﻒ می شوﺩ ؛ ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﺣﺴﺎﺱ .…ﮔـــﺎﻫﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻠﻒ می شود ؛ ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﻋﻤﺮ !ﻭ ﭼﻪ ﻋـــﺬﺍﺑﯽ می کشد ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫــﻢ ﻋﻤﺮﺵ ﺗﻠﻒ می شود ؛
ﻫــﻢ ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ…..

متن غمگین کوتاه

ﭼـﻘـﺪﺭ ﺩﺭﺩﻧـﺎﮎ ﺍﺳـﺖ ….
ﺣـﺲ ﺧـﻮﺍﺳﺘﻦ ﮐـﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗـﻮ ﻫـﯿﭻ ﺣــﺲ
ﺧﺎﺻـﯽ ﻧـﺪﺍﺭﺩ …~

متن غمگین کوتاه

هر فردي بهترين هم که باشد
اگر زماني که بايد باشد ، نباشد
همون بهتر که نباشد .!

متن غمگین کوتاه

به ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮت ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰن ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭ
(ﺷﺎﯾﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.)

روزی روزگاری عشق
فصل گفتگوهایی با استاد
سعید شاه شب

متن غمگین کوتاه

متن غمگین کوتاه

متن غمگین کوتاه

متن عاشقانه غمگین

بهشت ﯾﻌﻨﯽ:

ﯾﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ
“ﺗﻮ” ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﯽ …
ﺳﺮﺕ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﯾﻢ …
ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﻢ ﻻﯼ ﻣﻮﻫﺎیت …

ﺩﺳﺖ ﭼﭙﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻌﺮ …

ﺍﻣﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﭗ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ..!
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ …

ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ …

ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ “ﺗﻮ”ﺳﺖ …
#عباس_معروفى

متن عاشقانه غمگین

حرف هایت را…
باکسی بزن که…
با جغرافیای کلماتت اشناست
کسی که……….
میتواند وقت هایی که….
شبیه یک کوه یخ میشوی……
آفتابی شود و آبت کند

متن عاشقانه غمگین

شکسته شده ام”
درلابه لای آهنگ غمگین زندگی”
بدون هیچ احساسی برای فردا”
بدون خاطرات بارانی”
هر روز دلم را به بهانه ای ورق میزنم”
تاشسته شوم”
تا آرام شوم”
آرام مثل کودکی””
حالا که بزرگ شده ایم”
ای کودکی سایه ات را بفرست”
اینجا آفتاب ما سایه ندارد”
اینجا احساس بوی گم شدن میدهد”
اینجا باران بوی سنگ وسیمان میدهد”
من امروزبوی خاک باران خورده را میخواهم”
کاش میدانستم رویای بزرگ شدن خوب نبود”
چون امروز من خود عشق را میخواهم”
ای آسمان….ای باران…ای آفتاب”
من عشق میخواهم”
من خود ((خدا)) رامیخواهم”

متن عاشقانه غمگین

یه وقتایی،دل آدم چیزی میخواد که محاله
یه لحظه هایی..یه ادمایی..یه حرفایی..یه نگاه هایی..
یه…..
افسوس..دیگه تکرار نمیشن
زیرلب با یه دنیا حسرت..اه بلندی میکشی
درحالیکه دلت گرفته و اشک تو چشمات جمع شده..
بایک لبخند شیرین به خودت میگی؛
یادش بخیررررر

متن عاشقانه غمگین

بخند
بلند بخند
بگذارصدایت به گوش تمام دنیابرسد
بگذارصدایش کسی را ازگریه بازدارد
بگذارخنده هایت معنایی خوشبختی باشد
بابغض بخند
با اشک بخند
اما بخند
حواس غم ها روپرت کن
وبگذار خوشبختی روی ماه ت راببوسد
بخند
بلندتر
بلندتر….

متن عاشقانه غمگین

جايى كه بودن و نبودنت هيچ فرقى ندارد
نبودنت را انتخاب كن
اينگونه
به بودنت احترام گذاشته اى…

اما پشیمان نباش برای بودن بی حاصل گذشته ات…
گاهی پروانه ها هم به اشتباه عاشق میشوند،به جای شمع گرد چراغ های بی احساس خیابان می میرند…
کافیست…
دست از چرخش بیهوده بکش قبل از اینکه به سرنوشت پروانه دچار شوی ….

متن عاشقانه غمگین

متن عارفانه

زمستان سردی بود غذا پیدا نمیشد تا پرنده به جوجه های خود بدهد ناچار از گوشت تن خود میکند به جوجه ها میداد وقتی زمستان تمام شد که دیگر پرنده مرده بود جوجه ها بهم میگفتند: خوب شد مرد خسته شدیم از بس غذای تکراری خوردیم.

این است رسم روزگارما…

متن عارفانه

✒️ انشای پسر بچه آلمانی به پدر رفتگرش:

پدر عزیزم من به خوبی میفهمم
که بسیار با شرف است آنکس که انسان باشد و بین آشغال ها نان پیدا کند،
تا آنکس که آشغال باشد
و بین انسانها نان پیدا کند…!!!!!

(این متن برنده جایزه در آلمان شد)

متن عارفانه

بابا لنگ دراز عزیزم

تمام دلخوشی دنیای من این است که ندانی و دوستت بدارم …

وقتی میفهمی و میرانی ام چیزی در دلم فرو میریزد !

چیزی شبیه غرور !!

بابا لنگ دراز عزیز لطفا گاهی خود را به نفهمیدن بزن و بگذار دوستت بدارم !

بعد از تو هیچکس الفبای روح و خطوط قلبم را نخواهد خواند …

نمیگذارم … نمیخواهم … !

بابا لنگ دراز من همین که هستی دوستت دارم …

حتی سایه ات را که هرگز به آن نمیرسم !

( بابا لنگ دراز / جین وبستر )

متن عارفانه

هیچکس…✒️

(این متن عکس ندارد پس بادقت بخوانید)

دو نفر که همدیگرو خیلی دوست داشتند و یک لحظه نمی تونستند از هم جدا باشند، با خوندن یک جمله معروف از هم جدا می شوند تا یکدیگر رو امتحان کنند و هر کدام در انتظار دیگری، هیچ وقت همدیگرو نمی بینند. چون هر دو به صورت اتفاقی به جمله معروف ویلیام شکسپیر بر می خورند: « عشقت را رها کن، اگر خودش برگشت، مال توست و اگر برنگشت از قبل هم مال تو نبوده »

غرور بزرگترین دشمن عشق است…

متن عارفانه

هيچ انديشه اى زشت نيست؛
انديشه اى كه اجبار شود زشت ميشود
هيچ فردى زشت نيست؛
فردى كه زيبا نيانديشد زشت ميشود
انسانها همه با محبت اند؛
انسانى كه اراده اش را تحميل ميكند، ظالم است
انسانها همه عاشقند،
انسانى كه نياموخته عشق بورزد، بي تفاوت است
انسانها همه خوشبخت اند؛
انسانى كه درروياى خوشبختى ديگران بسرميبرد، احساس بدبختى دارد
انسانها همه شادند؛
انسانى كه نياموخته شادى را لمس كند،
افسرده و غمگين است

متن عارفانه

متن زیبای عاشقانه

چون موسی به وعده گاه آمد عرض کرد:
پروردگارا ! “خود را به من بنمای” تا تو را تماشا کنم .
معشوق فرمود : ” هرگز مرا نخواهی دید “؛
لیکن به کوه نگاه کن پس اگر بر جای خود قرار گرفت به زودی مرا خواهی دید. پس پروردگارش آن را متلاشی ساخت و موسی مدهوش بر زمین افتاد…
* “أرنی” : خودت را به من نشان بده
*” لن ترانی ” : هرگز مرا نخواهی دید

سعدی :
چو رسی به کوه سینا ” أرِنی” مگو و بگذر
که نیرزد این تمنا به جواب ” لن ترانی ”

حافظ:
چو رسی به طور سینا “أرِنی” بگو و بگذر
تو صدای دوست بشنو، نه جواب ” لن ترانی”

مولانا:
“أرنی” کسی بگوید که تو را ندیده باشد
تو که با منی همیشه ، چه “تری” چه ” لن ترانی ”

متن زیبای عاشقانه

“روزهایی هست…
که دلم می‌خواهد زندگی
در پشتی داشته باشد،
که بتونم از در پشتی فرار کنم و
به قول قدیمی ها
بزنم به چاک!”

متن زیبای عاشقانه

آدم ها یک بار عمیقا عاشق
می شوند!!!
چون فقط یک بار نمی ترسند که همه چیز خود را از دست بدهند؛
اما بعد از همان یک بار،
ترس ها آنقدر عمیق می شوند
که عشق دیگر دور می ایستد …

آلبر کامو

متن زیبای عاشقانه

…..ﺷﻨﯿﺪﻡ …..
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺭﺩ ﭘﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﻣﯿﮑﺮﺩ
……. ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ …….
ﻣﻦ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﻟﺶ ﺑﻮﺩﻡ
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺶ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
“””ﺭﺩ ﭘﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ چیکار…

متن زیبای عاشقانه

دلــم..
را بـه روی عالــم و آدم بستـــه ام..!

مگر “دلبستـگــــی”همیــن نــیست…!!!

متن زیبای عاشقانه

ﻫـمیـشــه ﮐـه بـاشــی ؛

خـســــتـه مـیــشـونــد ،

هـمــان آدم هــایــی کــه اگــــﺮ نبــاشــﯽ ،

میگــــوینــد : بـــی مـعــرفـــتــــــی …!
•£j•

متن زیبای عاشقانه

گفته بودی :

یا تو یا هیچکس!!!!

ولی من ساده انگار فراموش کرده بودم

که این روزها هیچکس هم برای خودش کسیست

…کسی حتی مهم تر از من ……..

متن زیبای عاشقانه

ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻘﺮﺍﺭﯼ ﻫﺎ ﺩﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑـﺎﻭﺭ ﮐـﻦ
ﻋﺎﻗﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻢ ﮔﺎﻫـﯽ
ﺩﻟﺘﻨـﮓ ﺧﺎﻃـﺮﺍﺕ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺷـﺎﻥ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ !!!

متن زیبای عاشقانه

متن عاشقانه کوتاه

با دلخوری به خدا گفتم…
درب آرزوهایم را قفل کردی…
کلید را هم پیش خودت نگه داشتی…
لبخندی زد و جواب داد…
.
.
.
.
همه عشقم این است که به هوای این کلید هم شده…
گاهی…
به من سر می زنی…

متن عاشقانه کوتاه

ادم که غمگین میشود
خودش رااز جمع جدا میکند
که مبادا اسیبی به خوشی های دیگران بزند
مورد فراموشی قرار میگیردوتنهاترو تنهاتر میشود
انچنان در تنهایی خود غرق میشود
که دیگر با هیچ تلنگری بر نمی خیزد
واین اغاز تلخ یک پایان است

متن عاشقانه کوتاه

نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده، نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده…
“صادقانه زندگی کنید”

ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت میرویم. ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر برآورده ایم…

“استادالهی قمشه ای”

متن عاشقانه کوتاه

از کسی پرسیدند…

کدامین خصلت از خدای خود را دوست داری؟

گفت:

همین بس که میدانم، او میتواند

مچم را بگیرد

ولی دستم را میگیرد…

متن عاشقانه کوتاه

‏دلم چرا گريه میکنی؟؟؟؟
“آسوده باش”
دیگر تو را به کسی نمیدهم…!
حتی به امانت!
خسته ام… از تـــــو نوشتن…!
کمی از خود می نویسم
این “منم” که،
دوستت دارم…!

متن عاشقانه کوتاه

آفتاب که می تابد

پرنده که می خواند

نسیم که می وزد

با خودم میگویم:

حتما حال دوستانم خوب است
که جهان این همه زیباست .

دوستان من مثل گندم اند،
و من چه خوشبختم که زرخوشه های گندم در اطرافم موج میزند.

????????

متن عاشقانه کوتاه

به چشمهایت بگو….آنقدر برایم رجز نخوانند…
من اهل جنگ نیستم…شاعرم…
خیلی بخواهم گرد و خاک کنم شعری مینویسم
آنوقت اگر توانستی
مرا در اغوش نگیر……

متن عاشقانه کوتاه

دلی که بردی…
نگاهی که دزدیدی…
احساسی که پژمردی…دستانی که گرفتی…صدایی که با آن آرام گرفتی…نان و نمکی که خوردی…حتی نمکدانی که شکستی..
همه حلالت باشند..
(جز لرز دلم در اولین نگاهت…)
.
.
حرامش باد آنکه پر کرد جای مرا……

 

 

صفحه 1 از 212

از سایت ما حمایت کنید.

برچسب ها